Vědci z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se podíleli na vytvoření unikátní vzdělávací metodiky, určené k osvětě v oblasti role vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině. Jedná se v dnešní době o zvlášť důležité téma, související s ochranou životního prostředí a zajištění základních potřeb lidské populace. Osvěta na školách proto může v mnohém přispět k lepšímu pochopení toho, jak krajinu chránit a udržet její základní přírodní funkce.

Novou metodiku výuky tohoto tématu vypracoval řešitelský tým, vedený RNDr. Renatou Ryplovou, Ph.D. z katedry biologie Pedagogické fakulty JU a doc. RNDr. Janem Pokorným z ENKi, o.p.s. Třeboň. A to v rámci projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) TL 01000294.

Nová metodika by měla přispět k tomu, aby učitelé na základních školách mohli poutavě, a přitom fundovaně a za pomoci atraktivních vyučovacích metod, vysvětlit žákům, jaká je role vegetace ve vodním koloběhu a jak rostliny přispívají k ochlazování místního klimatu..

Žáci tak dostanou mimo jiné odpověď na otázky, proč je stín stromu chladnější než stín slunečníku, proč vzrostlý strom ve městě chladí lépe a levněji než běžná přístrojová klimatizace či jak může vegetace pomoci udržet vodu v krajině a zabránit dalšímu vysychání.

K těmto poznatkům žáci dospívají pod vedením učitele samostatně pomocí moderních didaktických metod tzv. orientovaných na žáka, jako je badatelská či projektová  výuka, a s využitím moderní měřící techniky v žákovských experimentech. Nové metodiky s návodem na tuto výuku jsou zdarma k dispozici všem na webových stránkách projektu https://projekty.pf.jcu.cz/svv/.

Vegetace hraje v životním prostředí člověka z pohledu utváření klimatu a zachování dostatku vody v krajině zcela klíčovou roli. Díky výparu vody (evapotranspiraci) přeměňuje většinu dopadající sluneční energie na skupenské teplo vody a chladí své okolí výkonem až několik set W.m-2. Evapotranspirace snižuje teplotní gradienty v našem životním prostředí a stojí na začátku tzv. krátkého cyklu vody, díky němuž se voda do krajiny opět vrací ve formě srážek. Vegetační kryt v krajině má proto klíčový význam pro zachování dostatečného množství vody pro budoucí generace a významně zmírňuje dopady globální klimatické změny.

I přesto však je, bohužel, všeobecné povědomí o této úloze vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu poměrně nízké. Díky všeobecné neznalosti základních rostlinných fyziologických funkcí a s nimi souvisejícího významu rostlin v krajině, pak dochází k neuváženým zásahům do vegetačního krytu, které mají výrazný dopad na životní prostředí člověka. Jedním z těchto dopadů, který se v poslední době projevuje velmi negativně a pro existenci lidstva má zásadní význam, je rozšiřující se sucho.

Základem informovanosti budoucích generací a široké veřejnosti je školní výuka. Téma role vegetace v distribuci sluneční energie a koloběhu vody v krajině je v ní však doposud opomenuto. Výuku tohoto tématu je potřeba posílit především v rámci inovace výuky přírodopisu. V tomto projektu proto spojili své síly a využívají své dlouholeté know-how pedagogičtí pracovníci katedry biologie PF JU a mezinárodně uznávaní vědci z ENKI, o.p.s. Třeboň, zabývající se rolí vegetace v krajině, aby společně vytvořili inovativní vzdělávací metodiky k tomuto tématu.

V závěrečném oponentním řízení TAČR projekt obdržel nejvyšší ohodnocení „Projekt uspěl s vynikajícími výsledky“. Tohoto ohodnocení si řešitelský tým projektu velmi váží a děkuje TAČR za podporu.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30