Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity potvrzuje pověst předního českého pracoviště pro výzkum možností cirkulární ekonomiky. Kolektiv 20 autorů fakulty se podílel na unikátní publikaci, která se právě touto ekonomikou zabývá a doporučuje její využití v široké škále oborů lidské činnosti. Například koncepty takzvaných chytrých měst se v budoucnu bez efektivnějšího využívání zdrojů a udržitelném nakládání s odpady.

Publikace je napsána v angličtině a celým názvem se jmenuje: Regions in Context III: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems (Regiony v kontextu III: Principy cirkulární ekonomiky v regionálním řízení vedoucí ke zvýšení efektivity systémů).

I když může název znít laikům možná příliš „odborně“, jedná se o ryze praktickou analýzu, využitelnou jak v soukromé, tak veřejné sféře.

Cirkulární ekonomika (též oběhové hospodářství) představuje koncept, který je integrální součástí takzvaného udržitelného rozvoje. Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce.

V rámci cirkulární ekonomiky se všichni, kdo se na ní podílejí, snaží v maximálně možné míře vracet do „oběhu“ všechny zdroje a suroviny, v ekonomice vytvořené nebo využité. Týká se to především nakládání s odpadem, který by, ať už je biologického či syntetického původu, měl být znovu použit. A to včetně „odpadu“ ze syntetických látek, které by měly být navrženy tak, aby mohly být znovu „vráceny do oběhu“ při spotřebě minimální množství energie, a tedy cirkulovat.

„Mám jako editor publikace velkou radost z toho, že autoři pokusili nalézt použití cirkulární ekonomiky nejen ve službách a průmyslu, ale také ve veřejné správě,“ řekla portálu „sciencezoom“ děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová-Parmová. Oběhové hospodářství by mělo být v budoucnu základem života ve městech. „Kniha v tomto směru dává impulzy jak odborníkům a studentům z akademické sféry, tak je ji též možné použít pro ryzí praktiky v regionálním managementu,“ uvedla Škodová-Parmová.

Publikace se zabývá i velmi detailním rozborem možností cirkulární ekonomiky například i v takových oborech jakými jsou hotelnictví či finančnictví. A analyzuje i možnosti spojení takzvané sdílené a cirkulární ekonomiky. Obecně řečeno, jde tedy o velmi „praktickou“, nikoliv jen „akademickou“ příručku.

Vedle profesorů a docentů se podíleli na formulování teoretických přístupu, ale i představení případových studií, doktorandi EF JU. „Růstové teorie jsou nahrazovány teoriemi udržitelnosti a z nich vyplývajících pobídek k inovativním řešením jak v teoretické rovině, tak v praktických aplikacích. Tato vědecká monografie, která se dostává do rukou čtenářů, přináší nové pohledy na klasická průmyslová odvětví nebo změny v mechanismech ekonomického řízení, které odrážejí principy cirkularity,“ píše se v představení publikace..

Kniha získala velmi kladné hodnocení i od obou recenzentů této monografie, kterými jsou profesorka Věra Bečvářová a doktor Mojmir Hampl. Oba se o obsahu monografie vyjadřují v superlativech. Jejich jména jsou zárukou, že kniha je kvalitní a čtenář bude spokojený. Kniha zatím vychází v elektronické podobě, v plánu ale i její tištěné vydání.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30