Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity patří v Česku ke špičkovým vědeckým pracovištím, která se zabývají takzvanou bioekonomikou. Svou pověst potvrdila i úspěšnou účastí v mezinárodním projektu POWER4BIO, zaměřeném na aplikaci takzvaných biotechnologií do praxe a propojení akademické sféry se sférou výrobní a uživatelskou.

Mezinárodní projekt  POWER4BIO, podpořený prestižním evropským programem Horizont 2020, pomáhá rozvíjet regionální bioekonomické strategie a přeshraniční výměnu zkušeností. Je zaměřen na propagaci významu bioekonomiky, vytváření sítí spolupracujících subjektů a vzájemnou výměnu zkušeností. Jeho cílem bude podpořit evropské regiony ve snaze maximalizovat využití lokálních zdrojů biomasy.

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se do projektu zapojila na začátku roku 2019 a letos na konci března společně s dalšími zúčastněnými institucemi svou účast ukončila. Projekt je koordinován španělským výzkumným centrem pro energetické zdroje a spotřebu (CIRCE) a je do něj zapojeno 17 institucí z Německa, Belgie, Slovenska, Španělska, Řecka, Nizozemí, Maďarska, Itálie, Polska, Česka a Ukrajiny.

„V rámci projektu vznikl i Jihočeský spolek pro ekonomiku, propojující zemědělce, akademickou sféru, uživatele biotechnologií i zástupce státní správy a samosprávy,“ řekla webu „sciencezoom“ děkanka EF JU Dagmar Škodová-Parmová. Projekt byl totiž zaměřen právě na to, aby takzvané biotechnologie nejen obsáhly co nejširší okruh uživatelů, ale zároveň se staly pevnou součástí běžné ekonomiky. A to především ve smyslu maximálně efektivního využití zdrojů. „Jde mimo jiné o to, abychom v rámci takzvané cirkulační ekonomiky dokázali využít i suroviny, dnes považované za odpad.  A vrátit se tak do časů, kdy z lidské činnosti prakticky žádné dopady nevznikaly, všechno našlo své využití,“ uvedla děkanka.

Projekt má celoevropský rozměr a EF JU se do něj zapojila s plným nasazením. Za 2,5 roku své účasti na projektu oslovila prostřednictvím seminářů, konferencí, webinářů, tiskových zpráv, brožur, sociálních sítí a dalšími způsoby celkem 137 519 lidí (!!! ) Díky mimořádně angažovanému konsorciu dosáhl POWER4BIO celoevropského širokého uznání mezi příslušnými zúčastněnými stranami z akademické sféry, průmyslu a politiky v oblasti bioekonomiky. „Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak aktivního projektu,“ uvedla děkanka.

Projekt je zaměřen pět regionů ze západní Evropy a pět regionů ze střední a východní Evropy s 88 miliony obyvatel, hrubým domácím produktem ve výši 2,4 mld. EUR a rozlohou 450 tisíc km2. Přínos projektu pro regiony bude spočívat v podpoře vytváření udržitelných a konkurenceschopných bioekonomických regionálních strategií, založených na využití biomasy (zemědělské, dřevní, odpadní) a přírodních zdrojů pro výrobu produktů v textilním, automobilovém, potravinářském nebo průmyslu zpracovávajícím plasty.

V rámci projektu POWER4BIO byla  provedena analýza odpadů a primárních zdrojů v jednotlivých regionech a vyhodnotí se i možnosti regionů pro přechod na bioekonomiku z hlediska jejich „know-how“, obchodních a výrobních kapacit, logistiky apod. Dalším cílem bude zmapovat stávající technologie využitelné pro zpracování primárních zdrojů na bioprodukty. Výstupem projektu bude soubor příkladů dobré praxe a doporučení pro volbu optimálního modelu rozvoje místní bioekonomiky.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30