Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity otevřela 3. prosince pro velký zájem poprvé kurz bioekonomiky i v českém jazyce. V předchozích třech ročnících probíhaly kurzy v angličtině. Bioekonomika patří k oborům s dlouhodobou perspektivou i z hlediska podpory Evropské unie.

Nejen EU, ale všechny civilizované země světa hledají totiž takový model ekonomického hospodaření, který by společnost vedl k prosperitě, ale zároveň neničil životní prostředí a byl takzvaně trvale udržitelný.

Ve zkratce řečeno je cílem bioekonomiky větší využívání obnovitelných zdrojů a biologických procesů, například pěstování zemědělských surovin pro průmyslové využití. Klasickým příkladem výzvy, které bioekonomika čelí, je třeba její uplatnění v lesnickém hospodaření.

Les má mnoho funkcí od ryze hospodářských až po rekreační, zároveň v rámci svého životní cyklu absorbuje CO2 jako důležitý skleníkový plyn. Pokud se ale vytěžené dřevo spálí, kysličník uhličitý se zase uvolní do ovzduší. Bioekonomika proto hledá způsob, jak by bylo možné místo spalování dřevní hmoty například v energetice využít tuto hmotu v delším časovém horizontu a cyklus absorpce a uvolňování uhlíku prodloužit.

Hledají se například nové materiály na bázi dřevoplastů, kde by byly důležitou hospodářskou surovinou a přitom by dál vázaly uhlík a naplňovaly tak princip udržitelnosti. Podobných příkladů snahy o trvale udržitelnou ekonomiku s pozitivním dopadem na životní prostředí i ochranu klimatu existuje celá řada.

Ekonomika založená na biomase je rozvíjející se sektor s velkým potenciálem, dosahující obratu 2 mld. EUR ročně a poskytující pracovní místa pro téměř 22 miliónů zaměstnanců napříč celou Evropou. Mnohé evropské regiony však nevyužívají dostatečně výhod, které obnovitelné zdroje v porovnání s tradičními fosilními zdroji nabízejí. Proto Evropská komise přišla s projektem POWER4BIO s cíle podpořit rozvoj bioekonomiky v rámci výzkumného programu Horizont 2020. Projekt byl zahájen v říjnu 2018 první schůzkou v Bruselu a bude trvat 30 měsíců do března 2021. Zaměří se na propagaci významu bioekonomiky, vytváření sítí spolupracujících subjektů a vzájemnou výměnu zkušeností.

Projekt je koordinován španělským výzkumným centrem pro energetické zdroje a spotřebu (CIRCE) a je do něj zapojeno 17 institucí z Německa, Belgie, Slovenska, Španělska, Řecka, Nizozemí, Maďarska, Itálie, Polska, Česka a Ukrajiny.

Aktivity projektu se zaměří na pět regionů ze západní Evropy a pět regionů ze střední a východní Evropy s 88 miliony obyvatel, hrubým domácím produktem ve výši 2,4 mld. EUR a rozlohou 450 tisíc km2 . Přínos projektu pro regiony bude spočívat v podpoře vytváření udržitelných a konkurenceschopných bioekonomických regionálních strategií, založených na využití biomasy (zemědělské, dřevní, odpadní) a přírodních zdrojů pro výrobu produktů v textilním, automobilovém, potravinářském nebo průmyslu zpracovávajícím plasty.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30