Úplně nové možnosti vědy a výzkumu otevírá pro vědce Jihočeské univerzity nákup nového hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením. Přístroj, který je zatím jediný svého druhu nejen v Česku, ale v celé střední Evropě, může výrazně pomoci k lepší prezentaci výsledků české vědy na mezinárodním fóru.

Hmotnostní spektrometrie, která se používá pro určení hmotnosti částic či stanovení elementárního složení vzorku nebo molekuly, je totiž jednou ze základních metod analytické chemie, obecně využívané v přírodovědě. Čím výkonnější a citlivější spektrometr vědec k analýze používá, tím věrohodnější jsou pak poznatky, které touto analýzou získá a prezentuje. „Některé nejprestižnější vědecké časopisy proto přesnost měření zohledňují a uveřejňují pouze články o výsledcích výzkumu, potvrzených těmi nejmodernější přístroji,“ řekl webu sciencezoom vedoucí Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity František Vácha.

Právě hmotnostní spektrometr, který získala PřF JU, přitom patří z hlediska moderní technologie chemické analýzy do absolutní světové špičky a představuje vrchol toho, co je dnes technika schopna biologům nabídnout. „Dá se tedy předpokládat, že přístroj může opravdu pomoci českým vědcům k tomu, aby se výsledky jejich práce více dostávaly i do těch nejvýznamnějších mezinárodních časopisů,“ uvedl Vácha.

Laboratoř proteomiky PřF JU, která bude hmotnostní spektrometr „timsTOF“ od firmy Bruker Daltonics provozovat, je zatím jediným vědeckých pracovištěm ve střední Evropě s podobně výkonným přístrojem. Ani v Rakousku zatím vědci možnost tak podrobné a rychlé chemické analýzy látek nemají. Proto se také vedení Univerzity Johanna Keplera v Linci dohodlo s Jihočeskou univerzitou na spolupráci při využívání unikátního spektrometru.

Laboratoř proteomiky PřF JU ale nyní může nabízet širokou možnost detailních analýz vzorků i ústavům Akademie věd ČR, nemocnicím, dalším vědecko-výzkumným organizacím a soukromým firmám. Spektrometr také představuje unikátní možnost pro výzkum a vzdělávání mladých vědců v rámci celé střední Evropy. „Přístroj je schopen detekovat bílkoviny, které starší, méně citlivé přístroje nejsou vůbec schopné odhalit,“ řekl webu „sciencezoom“ Ján Štěrba z Ústavu chemie PřF JU. Důkazem významu nového spektrometru pro českou i středoevropskou vědu je mimo jiné fakt, že se slavnostního převzetí přístroje 9.1. zúčastnil i náměstek ministra školství ČR Pavel Doleček.

Otázkou samozřejmě zůstává, proč možnost využívání nejmodernějšího hmotnostního spektrometru ve střední Evropě dostala právě Jihočeská univerzita. Kromě toho, že Přírodovědecká fakulta JU patří ke špičkovým pracovištím svého druhu, hrálo roli i několik dalších faktorů. Jedním z nedůležitějších pak byl zřejmě fakt, že se fakulta, rektorát JU a výrobce dokázaly rychle a účinně dohodnout na vzájemně výhodných podmínkách.

Vedení univerzity zařadilo nákup spektrometru mezi strategické priority JU a přispělo na jeho nákup polovinou z celkem 15 milionů korun, které spektrometr za zvýhodněných podmínek stál. Zbytek dodala fakulta, která dlouhodobě podporuje nákup nového přístrojového vybavení z vlastních prostředků. Cena, která je vzhledem k ceně podobných přístrojů v zahraničí velmi příznivá, vychází ale také z toho, že se laboratoř proteomiky PřF JU stane zároveň „demo“ laboratoří, schopnou nabídnout zájemcům možnost vyzkoušet si tento přístroj na reálných vzorcích. Už dnes je každopádně jisté, že nový hmotnostní spektrometr zařadí Jihočeskou univerzitu z hlediska možností chemické analýzy k nejlépe vybaveným pracovištím v Evropě. Kromě rychlejšího a citlivějšího měření je výhodou nového přístroje i fakt, že k analýze nepotřebuje celé tkáně, ale je schopen analyzovat vzorky i na úrovni buněk.

Nový přístroj tak otevírá další možnosti vědeckým skupinám působícím na fakultě, které se zabývají například určením modifikací bílkovin, které ovlivňují jejich správné fungování, popř. mohou sloužit pro detekci nemocí. Obdobně jej lze využít ve výzkumu bílkovin, specifických pro některé patologické podmínky, jako jsou dnes ve světě intenzivně studované různé typy rakoviny a pro ně charakteristické bílkovinné markery. Hmotnostní spektrometr využijí též laboratoře zabývající se studiem tvorby virových částic, vztahem mezi strukturou a infekčností viru anebo studující imunitní pochody, proces fotosyntézy nebo buněčného dýchání. V neposlední řadě jej využijí i studenti a vědci, kteří se zabývají klíšťaty přenášenými nákazami, které aktuálně ve velké míře ohrožují obyvatele Jižních Čech – klíšťovou encefalitidou a Lymskou boreliózou.

Stejně jak je to u jiného špičkového vybavení, i tento nový přístroj budou moci využívat též studenti při řešení na svých bakalářských, magisterských a doktorských prací. Přírodovědecká fakulta si zakládá na tom, aby již bakalářští studenti pracovali v laboratořích a získávali tak cenné praktické zkušenosti. Také díky tomu není nezvyklým jevem to, že magisterský student publikuje své výsledky ve vědeckém časopise – a to je skvělý začátek pro každého začínajícího vědce.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30